• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

WKF jest indeksem* stopy procentowej do stosowania przez banki, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe i innych uczestników rynku finansowego. WKF jest stosowany do wyznaczania przepływów pieniężnych, płatności odsetkowych, mierzenia efektywności inwestycji, tworzenia krzywych rentowności i obliczania współczynników dyskontowych.

WKF reprezentuje krańcowy koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. Indeks WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.

WKF jest indeksem przeznaczonym do stosowania w kredytach, umowach i instrumentach finansowych jako wskaźnik podstawowy lub alternatywny (zgodnie z wymogiem art. 28.2. Rozporządzenia PE 1011/2016). Reprezentatywność indeksu względem rynku wynika między innymi na oparciu metody wyliczania WKF z danych transakcyjnych. Nie jest to cecha powszechna dla wskaźników typu -IBOR dotychczas funkcjonujących na rynku. Wskaźniki dotychczas używane (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR, PRIBOR, CIBOR) opierają się głównie o deklarowane oprocentowanie w transakcjach międzybankowych.

WKF ma na celu dostarczenie użytkownikom, w tym konsumentom, obiektywnej i weryfikowalnej informacji o kosztach pozyskania finansowania przez banki. Z punktu widzenia instytucji kredytowej używanie indeksu WKF pozwala na stabilizację marży odsetkowej z tytułu prowadzonej działalności. Użycie w transakcji WKF zabezpieczy ryzyko prawne i reputacyjne instytucji kredytowej – wraz z uzyskaniem zgody wydanej przez KNF, WKF będzie mógł być używany w umowach zarówno jako podstawowy wskaźnik oprocentowania lub jako wskaźnik alternatywny. Indeks WKF spełnia wymogi Rozporządzenia PE 1011/2016*.

Dotychczas funkcjonujące wskaźniki nie mają na celu stabilizacji marży odsetkowej pomiędzy kosztem pozyskania finansowania a oprocentowaniem aktywów wykorzystujących wskaźnik referencyjny. Dotychczas funkcjonujące wskaźniki również nie są strukturalnie dostosowane do wykorzystania w kredytach (w szczególności w długoterminowych kredytach hipotecznych) bowiem od czasu istotnego zmniejszenia się rynku finansowania międzybankowego nie opisują rzeczywistego rynku pozyskania finansowania. Indeks WKF z racji swojej konstrukcji ma na celu zabezpieczenie stabilności marży odsetkowej i podążanie za rzeczywistym kosztem finansowania wynikającym z transakcji.

______________

* Uwaga: WKF, do chwili uzyskania zgody wydanej przez KNF, nie jest wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu Rozporządzenia BMR.